Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Kripa, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Cliënt waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Werkdagen, annulering, verplaatsing en omzetting consulten.

2.1. De werkdagen van de praktijk zijn maandag tot en met vrijdag.
2.2. Indien een consult niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht.

Artikel 3 Intellectuele eigendom

3.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.
3.2. Op al het materiaal op de website van Kripa.nl berust het copyright bij Chris van Oosterwijk.
3.3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Chris van Oosterwijk.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

4.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Cliënt niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 5 Overmacht

5.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
5.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.6 Adviezen en consult garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze en / of medische en / of psychiatrische hulpverlening.
6.7 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Gebruiker is sprake van een inspanningsverplichting.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van client worden zonder nadrukkelijke toestemming van client nooit aan derden verstrekt.
7.2. Informatie verstrekt door client via blog, website of openbaar webinar kan zonder voorafgaande toestemming van client anoniem door Kripa openbaar worden gemaakt. Bronvermelding geschiedt alleen met toestemming van client.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
8.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Vindplaats en wijziging voorwaarden

9.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via Kripa.nl of op tevragen bij Gebruiker.
9.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
9.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.